Ανακοίνωση για υποβολή δικαιολογητικών μετεγγραφής ακ. έτους 2019-2020

Καλούνται οι επιτυχόντες στην κατηγορία των μετεγγραφών να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη Γραμματεία του Τμήματος

Περισσότερα