Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Το Τμήμα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου. Ο θεσμός αυτός διευκολύνει τους προπτυχιακούς φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο ορθολογικό και πιο αποδοτικό τρόπο. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος επιλέγει τον τρόπο προσέγγισης και βοήθειας των φοιτητών που του ανατίθενται. Ενημερώνει και συμβουλεύει τους φοιτητές για όλα τα παρακάτω:

• Περιεχόμενο μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστήρια, αξιοποίηση των υποδομών του Τμήματος, δυσκολίες, τρόποι αξιολόγησης μαθημάτων, ενθάρρυνση του φοιτητή να συμμετέχει σε προόδους, εργαστήρια, σειρές ασκήσεων, ενισχυτική διδασκαλία με επιπλέον φροντιστήρια κλπ που βοηθούν τον φοιτητή να κατανοήσει και να περάσει το μάθημα
• Περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής και συζήτηση με τον φοιτητή για τα προσωπικά ενδιαφέροντα πριν τη τελική επιλογή του μαθήματος
• Συζήτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων
• Επιλογή θέματος πτυχιακής εργασίας και θέσης για πρακτική άσκηση
• Μεταπτυχιακές σπουδές (στο Τμήμα, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό)
• Επαγγελματικές προοπτικές (ευκαιρίες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέσεις εργασίας στο εξωτερικό)
• Συζήτηση οποιουδήποτε οικογενειακού προσωπικού ή άλλου θέματος το οποίο δημιουργεί εμπόδια στις σπουδές.