Επαγγελματικές Προοπτικές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι σύγχρονοι οργανισμοί και επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου η τεχνολογία αποτελεί βασικό πυλώνα της διοίκησης και λειτουργίας τους. Τα στελέχη των επιχειρήσεων, του δημόσιου τομέα και της κοινωνικής οικονομίας, χρειάζονται σήμερα, ένα συνδυασμό γνώσεων της Διοικητικής Επιστήμης (Management Science) με τις σύγχρονες τεχνολογίες της Πληροφορικής Επιστήμης (Artificial Intelligence, Internet of Things, Big data Analytics, Blockchain, κλπ.) ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, έχοντας εκπαιδευτεί κατάλληλα από έμπειρους Καθηγητές με γνώση του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μπορούν να ασχοληθούν με όλους τους παρακάτω τομείς ως στελέχη διοίκησης, ως σύμβουλοι η ακόμη να αρχίσουν μία δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα:

 • Διοίκηση Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Ανάλυση, σχεδιασμός και διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων
 • Οικονομικά/Λογιστικά/Χρηματοοικονομικά
 • Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση επιχειρήσεων
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές (logistics)
 • Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματική Αριστεία
 • Περιβάλλον/ Ενέργεια
 • Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης