Πολιτική Ποιότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β7
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Η ποιότητα αποτελεί τον θεμελιώδη λίθο ανάπτυξης και λειτουργίας του ΠΠΣ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
Αποτελεί κύρια πολιτική ποιότητας του Τμήματος:


– η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων που αφορούν τόσο στην εκπαίδευση των φοιτητών-τριων του Τμήματος όσο και στην παραγωγή και διάχυση νέας γνώσης μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών του,
– η ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών τόσο των φοιτητών-τριων όσο και των άλλων ενδιαφερομένων μερών (Καθηγητές του Τμήματος, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, ηγεσία της Σχολής και του Πανεπιστημίου, εξωτερικοί συνεργάτες, προμηθευτές, Κοινωνικοί φορείς – Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος, άλλοι επιστημονικοί φορείς και επαγγελματικοί φορείς, χορηγοί, δωρητές, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφέρεια, Υπουργείο Παιδείας, ΕΘΑΑΕ, ΜΜΕ, κλπ.),
– η παροχή της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης στους φοιτητές-τριες του ΠΠΣ και στις τρείς γενικότερες κατευθύνσεις του, της Διοικητικής Επιστήμης, της Οικονομικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας (κύρια Πληροφορική Επιστήμη),
– η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αξιοπιστίας του ΠΠΣ, παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας (διοικητικές υπηρεσίες, υποδομές για την εκπαίδευση και την έρευνα, υπηρεσίες σίτισης και στέγασης, υπηρεσίες ακαδημαϊκών συμβούλων και συμβούλων σταδιοδρομίας, υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, κλπ.),
– η καλλιέργεια μιας κουλτούρας ποιότητας και αποτελεσματικότητας τόσο μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας όσο και στις σχέσεις με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον με αξίες όπως ο σεβασμός στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, η διαφάνεια, η ακεραιότητα, η συνεργασία, η υπευθυνότητα και ο επαγγελματισμός.


Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας δεσμεύεται για τις παρακάτω ενέργειες:


(α) Διαμορφώνει ένα σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών το οποίο λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των ενδιαφερομένων μερών, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας καθώς και άλλες σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους, συνδέοντας ταυτόχρονα τη διδασκαλία με την έρευνα.
(β) Υποστηρίζει και επιβραβεύει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τμήματος. Ενθαρρύνει τη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των στελεχών της ακαδημαϊκής μονάδας.
(γ) Θέτει μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους για την αναβάθμιση της ποιότητας των διαδικασιών της ακαδημαϊκής μονάδας, παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την αποτελεσματική λειτουργία της και παρακολουθεί και αξιολογεί τις επιδόσεις των διαδικασιών ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα λειτουργίας του ΠΠΣ.
(δ) Ενθαρρύνει τη συνεργασία και τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των μελών τα ακαδημαϊκής μονάδας ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της γρήγορα και αποτελεσματικά, έχοντας την πεποίθηση ότι το καλό οργανωσιακό κλίμα συμβάλει στην γενικότερη πρόοδο της ακαδημαϊκής μονάδας.
(ε) Επιδιώκει και σταθερά καλλιεργεί μακροπρόθεσμες σχέσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη διαμορφώνοντας στρατηγικές συμμαχίες μαζί τους για επίτευξη κοινών στόχων.
(στ) Μεταδίδει γνώση που αφορά τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, στο πλαίσιο τη κοινωνικής ευθύνης της ακαδημαϊκής μονάδας, με σκοπό να καταστούν ικανά να υποστηρίξουν τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στην Ελληνική κοινωνία.